HINO PROFIA TOKYO AUTO SALON 2018

Live painting at HINO Booth TOKYO AUTO SALON 2018
Paint on HINO PROFIA

Painter:
Tadaomi Shibuya / Kensuke Takahashi / Yusei Sagawa